nazad na 'Ponižavanje žene'

Biblija

Primjeri rečenica gdje se pojavljuje riječ 'RODI'

BOOK | CHAPTER

VERSE
1 Post 4 | svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina, pa reče: "Muško 2 Post 4:2 | 2) Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel 3 Post 4:17 | svoju ženu te ona zače i rodi Henoka. Podigao je grad 4 Post 4:20 | 20) Ada rodi Jabala, koji je postao praocem 5 Post 4:22 | 22) Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih 6 Post 4:25 | pozna svoju ženu te ona rodi sina i nadjenu mu ime Šet. 7 Post 4:26 | 26) Šetu se rodi sin, komu on nadjenu ime 8 Post 5:3 | bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, 9 Post 5:6 | Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. 10 Post 5:9 | Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. 11 Post 5:12 | bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. 12 Post 5:15 | bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. 13 Post 5:18 | šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. 14 Post 5:21 | bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah. 15 Post 5:25 | osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek. 16 Post 5:28 | osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin. 17 Post 1:24 | 24) Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera. 18 Post 1:24 | Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera. 19 Post 2:10 | godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad. 20 Post 2:12 | bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah. 21 Post 2:14 | Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber. 22 Post 2:16 | trideset i četiri godine, rodi mu se Peleg. 23 Post 2:18 | Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu. 24 Post 2:20 | trideset i dvije godine, rodi mu se Serug. 25 Post 2:22 | Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor. 26 Post 2:24 | dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah. 27 Post 5:15 | 15) rodi Hagara Abramu sina, a Abram 28 Post 5:15 | a Abram sinu što mu ga rodi Hagara nadjene ime Jišmael. 29 Post 8:37 | 37) Starija rodi sina i nadjenu mu ime Moab. 30 Post 8:38 | 38) I mlađa rodi sina i nadjene mu ime Ben-Ami. 31 Post 10:2 | 2) Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj 32 Post 10:3 | svome sinu što mu ga Sara rodi . 33 Post 1:36 | Sara, žena moga gospodara, rodi mu sina pošto je ostarjela, 34 Post 0:24 | 24) Došlo vrijeme da rodi , kad gle - blizanci u njezinoj 35 Post 4:32 | 32) Lea zače i rodi sina; nadjenu mu ime Ruben, 36 Post 4:33 | 33) Opet zače i rodi sina te izjavi: "Jahve je 37 Post 4:34 | 34) Opet zače i rodi sina te izjavi: "Sad će 38 Post 5:3 | Bilhe: uđi k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako 39 Post 5:5 | 5) Bilha zače te Jakovu rodi sina. 40 Post 5:7 | sluškinja Bilha opet zače i rodi Jakovu drugoga sina. 41 Post 5:12 | 12) Leina sluškinja Zilpa rodi Jakovu i drugog sina, 42 Post 5:17 | Leu; ona zače te Jakovu rodi petog sina. 43 Post 5:19 | 19) Lea opet zače i rodi Jakovu šestoga sina. 44 Post 5:21 | 21) Zatim rodi kćer te joj nadjenu ime 45 Post 5:23 | 23) Ona zače i rodi sina te reče: "Ukloni Bog 46 Post 11:4 | 4) Ada Ezavu rodi Elifaza, a Basemata rodi 47 Post 11:4 | rodi Elifaza, a Basemata rodi Reuela, 48 Post 11:5 | 5) Oholibama rodi Jeuša, Jalama i Koraha. 49 Post 2:3 | 3) te ona zače i rodi sina, komu dade ime Er. 50 Post 2:4 | 4) Opet ona zače, rodi sina i dade mu ime Onan. 51 Post 2:5 | 5) Još jednog sina rodi te mu nadjene ime Šela. 52 Post 2:27 | joj je došlo vrijeme da rodi , pokaže se da nosi blizance. 53 Post 5:50 | Josip imade dva sina koje mu rodi Asenata, kći Poti-Fere, 54 Izl 1:22 | Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! 55 Izl 1:2 | 2) Žena zače i rodi sina. Vidjevši kako je krasan, 56 Izl 1:22 | 22) A kad ona rodi sina, on mu nadjene ime 57 Izl 5:20 | tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je 58 Izl 5:23 | sestrom Nahšonovom, koja mu rodi : Nadaba, Abihua, Eleazara 59 Izl 5:25 | Putielovom kćeri, koja mu rodi Pinhasa. To su glave Levijevih 60 Izl 1:4 | gospodar nabavi ženu, pa mu ona rodi bilo sinova bilo kćeri, 61 Lev 1:2 | Kad koja žena zatrudni i rodi muško čedo, neka je nečista 62 Lev 1:5 | 5) Ako rodi žensko čedo, neka je nečista 63 Lev 1:7 | koja se odnosi na ženu kad rodi bilo muško bilo žensko čedo. 64 Lev 7:11 | može jesti kao onaj što se rodi u njegovoj kući; oni mogu 65 Pnz 5:6 | 6) A prvi sin koga ona rodi neka ostane na ime njegova 66 Pnz 6:18 | sjećaš se više Boga koji te rodi ! 67 Suci 3:31 | koja je živjela u Šekemu rodi mu sina komu nadjenu ime 68 Suci 1:8 | činiti s djetetom kad se rodi !" 69 Suci 1:24 | 24) Žena rodi sina i nadjenu mu ime Samson. 70 Suci 2:7 | i mirno; imaju svega što rodi zemlja, daleko su od Sidonaca 71 Suci 2:10 | oskudijeva ni u čemu što rodi zemlja!" ~Seoba Danovaca ~ 72 Rut 7:12 | kao kuća Peresa, koga Judi rodi Tamara!" 73 Rut 7:13 | dade te ona zatrudnje i rodi sina. 74 Rut 7:15 | starosti tvojoj; jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi 75 1Sam 1:20 | zatrudnje i, kad bi vrijeme, rodi sina koga nazva imenom Samuel, " 76 1Sam 2:21 | pohodi Anu i ona zatrudnje i rodi još tri sina i dvije kćeri. 77 2Sam 1:13 | i žena iz Jeruzalema; i rodi se Davidu još sinova i kćeri. 78 2Sam 3:27 | i ona mu posta ženom. I rodi mu sina. Ali djelo koje 79 2Sam 4:24 | s njom. Ona zatrudnje i rodi sina komu nadjenu ime Salomon. 80 1Kr 1:18 | dana poslije moga porođaja rodi i ova žena. Bile smo zajedno 81 1Kr 1:20 | 20) Sestra Tafnesina rodi mu sina Genubata, koga Tafnesa 82 1Ljet 1:10| 10) Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi 83 1Ljet 1:13| 13) Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i 84 1Ljet 1:18| 18) Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber. 85 1Ljet 1:18| se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber. 86 1Ljet 1:32| Keture, Abrahamove inoče: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, 87 1Ljet 1:34| 34) Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi 88 1Ljet 1:4 | Njegova nevjesta Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. U svemu 89 1Ljet 1:10| 10) Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi 90 1Ljet 1:10| rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahšona, kneza Judinih sinova. 91 1Ljet 1:11| 11) Nahšon rodi Salmu, Salma rodi Boaza. 92 1Ljet 1:11| Nahšon rodi Salmu, Salma rodi Boaza. 93 1Ljet 1:12| 12) Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jišaja. 94 1Ljet 1:12| 12) Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jišaja. 95 1Ljet 1:13| 13) Jišaj rodi prvenca Eliaba, drugog Abinadaba, 96 1Ljet 1:19| za ženu Efratu i ona mu rodi Hura. 97 1Ljet 1:20| 20) Hur rodi Urija, a Uri rodi Besalelu. 98 1Ljet 1:20| 20) Hur rodi Urija, a Uri rodi Besalelu. 99 1Ljet 1:21| šezdeset godina i ona mu rodi Seguba. 100 1Ljet 1:22| 22) Segub rodi Jaira, koji je imao dvadeset 101 1Ljet 1:24| Efrati, Hesronova žena Abija rodi mu Ašhura, oca Tekoina. ~ 102 1Ljet 1:29| zvala Abihajla, koja mu rodi Ahbana i Molida. 103 1Ljet 1:35| sluzi Jarhi za ženu i ona mu rodi Ataja. 104 1Ljet 1:36| 36) Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada. 105 1Ljet 1:36| Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada. 106 1Ljet 1:37| 37) Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda; 107 1Ljet 1:37| Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda; 108 1Ljet 1:38| 38) Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju, 109 1Ljet 1:38| 38) Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju, 110 1Ljet 1:39| 39) Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu; 111 1Ljet 1:39| Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu; 112 1Ljet 1:40| 40) Elasa rodi Sismaja, Sismaj rodi Šaluma, 113 1Ljet 1:40| Elasa rodi Sismaja, Sismaj rodi Šaluma, 114 1Ljet 1:41| 41) Šalum rodi Jekamju, Jekamja rodi Elišamu. ~ 115 1Ljet 1:41| Šalum rodi Jekamju, Jekamja rodi Elišamu. ~Kaleb ~ 116 1Ljet 1:44| 44) Šema rodi Rahama, oca Jorkoamova, 117 1Ljet 1:44| oca Jorkoamova, a Rekem rodi Šamaja. 118 1Ljet 1:2 | 2) Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja 119 1Ljet 1:2 | Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su 120 1Ljet 1:8 | 8) Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice 121 1Ljet 1:11| 11) Šuhin brat Kelub rodi Mehira; on je bio Eštonov 122 1Ljet 1:14| 14) Meonotaj rodi Ofru; Šeraja rodi Joaba, 123 1Ljet 1:14| Meonotaj rodi Ofru; Šeraja rodi Joaba, oca onih što žive 124 1Ljet 1:17| Mered, Efer i Jalon; Jeter rodi Mirjamu, Šamaja i Jišboha, 125 1Ljet 0:30| 30) Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu; 126 1Ljet 0:30| Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu; 127 1Ljet 0:31| 31) Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju; 128 1Ljet 0:31| Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju; 129 1Ljet 0:32| 32) Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota. 130 1Ljet 0:32| Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota. 131 1Ljet 0:33| 33) Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 132 1Ljet 0:33| Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 133 1Ljet 0:34| 34) Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa; 134 1Ljet 0:34| Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa; 135 1Ljet 0:35| 35) Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana; 136 1Ljet 0:35| Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana; 137 1Ljet 0:36| 36) Johanan rodi Azarju, koji je bio svećenik 138 1Ljet 0:37| 37) Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 139 1Ljet 0:37| Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 140 1Ljet 0:38| 38) Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma; 141 1Ljet 0:38| Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma; 142 1Ljet 0:39| 39) Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju; 143 1Ljet 0:39| Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju; 144 1Ljet 0:40| 40) Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka. 145 1Ljet 0:40| Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka. 146 1Ljet 1 | 8Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Ašbela, 147 1Ljet 1:33| 33) Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, 148 1Ljet 1:33| 33) Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, 149 1Ljet 1:33| a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba, 150 1Ljet 1:34| bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku. 151 1Ljet 1:36| 36) Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, 152 1Ljet 1:36| Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; 153 1Ljet 1:36| Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu. 154 1Ljet 1:37| 37) Mosa rodi Biniju, čiji je sin bio 155 1Ljet 0:38| 38) Miklot rodi Šimeama. I oni su živjeli 156 1Ljet 0:39| 39) Ner rodi Kiša; a Kiš rodi Šaula; 157 1Ljet 0:39| 39) Ner rodi Kiša; a Kiš rodi Šaula; Šaul rodi Jonatana, 158 1Ljet 0:39| a Kiš rodi Šaula; Šaul rodi Jonatana, Malki-Šuu, Abinadaba 159 1Ljet 0:40| bio Merib Baal. Merib Baal rodi Miku. 160 1Ljet 0:42| 42) Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, 161 1Ljet 0:42| 42) Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; 162 1Ljet 0:42| Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu. 163 1Ljet 0:43| 43) Mosa rodi Binu; njegov je sin bio 164 2Ljet 2:19| 19) koja mu rodi sinove: Jeuša, Šemarju i 165 2Ljet 2:20| Abšalomovom kćerju Maakom, koja mu rodi Abiju, Etaja, Zizu i Šelomita. 166 Neh 23:10 | 10) Ješua rodi Jojakima; Jojakim rodi Elijašiba, 167 Neh 23:10 | Ješua rodi Jojakima; Jojakim rodi Elijašiba, a Elijašib Jojadu; 168 Neh 23:11 | 11) Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi 169 Neh 23:11 | rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jaduu. ~Svećenici i leviti 170 Ps 21:15 | otrudnje pakošću i podlost rodi . 171 Job 3:20 | Zaboravilo ga krilo što ga rodi , ime se njegovo više ne 172 Job 1:21 | znadeš to, tÓa davno ti se rodi , tvojih dana broj veoma 173 Izr 19:21 | 21) Tko rodi bezumna, na tugu mu je; 174 Prop 38:13 | bogatstvo te sinu što mu se rodi ne ostane ništa. 175 Iz 3:3 | proročici te ona zače i rodi sina. Jahve mi reče: "Nazovi 176 Iz 14:21 | srcu svom zapitati: 'Tko mi rodi sve ove? Bijah bez djece, 177 Iz 31:8 | osjetila trudove, Sionka rodi sinove! 178 Iz 31:9 | krilo materino a da ono ne rodi ?" - govori Jahve. "Zar bih 179 Jr 14:14 | kad se rodih, dan kad me rodi majka moja ne bio blagoslovljen! 180 Ez 47:24 | sušim, a drvu suhu dajem da rodi. Ja, Jahve, rekoh i učinit 181 Hos 2:3 | Diblajimovu, koja zače i rodi mu sina. 182 Hos 2:6 | 6) I ona opet zače i rodi kćer. I reče mu Jahve: " 183 Hos 2:8 | odoji Nemilu, zače opet i rodi sina. 184 Hos 10:16 | neće imati. Ako im se i rodi djece, ubit ću im mili plod 185 Mih 4:2 | ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada 186 Mt 35:2 | 2) Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. 187 Mt 35:2 | Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda 188 Mt 35:2 | se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. 189 Mt 35:3 | 3) Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu 190 Mt 35:3 | Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi 191 Mt 35:3 | rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. 192 Mt 35:4 | 4) Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi 193 Mt 35:4 | rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi 194 Mt 35:4 | rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. 195 Mt 35:5 | 5) Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. 196 Mt 35:5 | Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. 197 Mt 35:5 | Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. 198 Mt 35:6 | 6) Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša 199 Mt 35:6 | Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. 200 Mt 35:7 | 7) Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi 201 Mt 35:7 | rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. 202 Mt 35:7 | se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. 203 Mt 35:8 | 8) Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi 204 Mt 35:8 | rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. 205 Mt 35:8 | se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. 206 Mt 35:9 | 9) Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. 207 Mt 35:9 | se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. 208 Mt 35:9 | Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. 209 Mt 35:10 | 10) Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi 210 Mt 35:10 | rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija. 211 Mt 35:10 | Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija. 212 Mt 35:11 | 11) Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća 213 Mt 35:12 | progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi 214 Mt 35:12 | rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. 215 Mt 35:13 | 13) Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. 216 Mt 35:13 | se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi 217 Mt 35:13 | rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. 218 Mt 35:14 | 14) Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. 219 Mt 35:14 | se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. 220 Mt 35:14 | Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. 221 Mt 35:15 | 15) Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi 222 Mt 35:15 | rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. 223 Mt 35:15 | se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. 224 Mt 35:16 | 16) Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje 225 Mt 35:25 | 25) I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus. ~ 226 Lk 26:57 | međutim navršilo vrijeme da rodi . I porodi sina. 227 Lk 27:6 | navršilo joj se vrijeme da rodi . 228 Iv 1:3 | zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može 229 Iv 1:5 | kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može 230 Iv 4:21 | došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se 231 Dj 11:8 | i Savez obrezanja. Tako rodi Izaka i obreza ga osmi dan, 232 Dj 11:20 | 20) U taj se čas rodi Mojsije. Bijaše božanski 233 1Pt 6:3 | Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, 234 Otk 9:4 | imaše roditi da joj, čim rodi , proždre Dijete. 235 Otk 9:13 | stade progoniti Ženu koja rodi muškića. 236 Otk 2:2 | rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 E`ulogos SpA
nazad na 'Ponižavanje žene'
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com